Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Zasady postępowania z odp(...)

Omawiany w dwóch ostatnich numerach „Przeglądu Komunalnego” projekt nowej dyrektywy ramowej w listopadzie ub.r. uzyskał postać aktu obowiązującego. Jest to obecnie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 22 listopada 2008 r. nr L 312/3). Weszła ona w życie 12 grudnia 2008 r. Zgodnie z jej art(...)
»

Ograniczenia działalności(...)

Interpretacja prawa Skutkiem wejścia w życie Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72 poz. 747), jak i Ustawy z 18 lipca 2001 - Prawo wodne jest obowiązek zaniechania dotychczasowej działalności spółek wodnych w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Tylko przedsiębiorstwo W myśl przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od(...)
»