Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Narodowy Cel Wskaźnikowy (...)

W wyniku szeregu dyskusji i sporów prowadzonych w ostatnim czasie, a dotyczących kwestii wysokości ulgi akcyzowej dla biokomponentów dodawanych do paliw ciekłych, nieco przemilczane zostały inne rozwiązania, które w dłuższej perspektywie czasowej będą miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju sektora biopaliw w Polsce. Po pierwsze, została uchwalona przez Parlament ustawa z 11 maja br. w sprawie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która zwiększyła dziesięciokro(...)
»

Komplet zapisów(...)

W związku z wątpliwościami dotyczącymi artykułu o wypowiedź poprosiliśmy jego autorkę. (red.) Artykuł ten w istocie swej dotyczył konstrukcji i technologii produkcji studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, a problem klasyfikacji/podziału studzienek na włazowe i niewłazowe wystąpił tylko sygnalnie i sprowadzał się do zacytowania niektórych zapisów z odpowiednich norm przedmiotowych, bez odniesień do obowiązujących przepisów prawnych związanych z be(...)
»