Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, cz. III

wydany w Ecomanager – 2010-1
  DRUKUJ

Wyniki przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (o.o.ś.) mają co do zasady charakter pomocniczy, a nie wiążący.

Oznacza to, że mają one dać organowi wiedzę potrzebną przy wydawaniu decyzji, ale nie są wiążące dla organu wydającego decyzję w tym sensie, że nawet wykazanie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie daje podstawy do odmowy wydania decyzji środowiskowej. Wyniki te mają służyć organowi do określenia takich warunków realizacji przedsięwzięcia, aby negatywne skutki jego realizacji w możliwie jak największym stopniu złagodzić.
 
Znaczące negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Jedynym wyjątkiem od zasady, że wyniki o.o.ś. nie mają charakteru wiążącego jest sytuacja, gdy wykaże ona znaczące neg [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus