Wszystkie artykuły w kategorii: "OZE w obliczu zmian"

Polecane artykuły:

Środki odwoławcze po nowe(...)

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Wykonawców na pewno ucieszy informacja, że od 24 października 2008 r. mogą składać odwołanie również w przypadku zamówień poniżej progów unijnych. Jednak z(...)
»

Nowe dokumenty ewidencji (...)

Od stycznia br. obowiązują nowe wzory dokumentów, na podstawie których należy sporządzić roczne zestawienie danych o odpadach. Niestety, wiele podmiotów nadal ma problemy ze zidentyfikowaniem siebie jako wytwórcy czy posiadacza odpadów i jest przekonanych, że prowadzenie ewidencji i złożenie rocznego sprawozdania ich nie dotyczy. Tymczasem obowiązek taki mają osoby fizyczne, małe firmy i duże przedsiębiorstwa. Postępowanie z odpada(...)
»