Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oddziaływanie przedsięwzi(...)

W fazie eksploatacji z nowo projektowanych obiektów woda pobierana będzie z wodociągu miejskiego na cele bytowe i chłodnicze oraz obrony pożarowej. Projektowany odcinek wodociągu zakładowego zostanie włączony do istniejącego wodociągu f 150 mm. Bilans potrzeb wodnych wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – (DzU z 2002 r. nr 8, poz. 70). W fazie p(...)
»

Prawo ochrony środowiska(...)

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska odracza widmo kar środowiskowych za zrzut ścieków Na łamach grudniowego numeru „Wodociągów-Kanalizacji” (Modernizacja oczyszczalni ścieków w nowych uwarunkowaniach prawnych, nr 12/2015) informowaliśmy o sankcjach, jakie grożą gminom w przypadku nieprzeprowadzenia wymaganych modernizacji oczyszczalni ścieków. Chodzi zwłaszcza o wymagania wynikające z Dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków kom(...)
»