Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto pyta nie błądzi(...)

W cyklu „Kto pyta nie błądzi” prezentujemy odpowiedź na pytanie czy komórka organizacyjna urzędu gminy może zostać uznana za przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i czy urząd gminy można uznać za gminną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej? Urząd gminy prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bezpośrednio poprzez referat. W związku z powyższym nasuwa się pytanie: czy taka komórka (...)
»

Inwestycje w zgodzie ze ś(...)

W listopadzie 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, określające rodzaje przedsięwzięć, przed realizacją których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W uzasadnionych przypadkach niezbędne jest także przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Następstwem przyjęcia Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach(...)
»