Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie olejów p(...)

Olejami przepracowanymi nazywa się oleje smarowe, które wskutek eksploatacji zmieniły swój skład chemiczny oraz właściwości fizykochemiczne, w związku z czym przestały spełniać wymagane normy. Oleje odpadowe i przepracowane często są przyczynami skażeń środowiska. Można je znaleźć w studzienkach kanalizacyjnych, przydrożnych rowach czy na składowiskach odpadów. Są niebezpieczne, bowiem zawierają kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Służby ochrony środowiska Un(...)
»

Kiedy pompy ciepła korzys(...)

Dyrektywa 2009/28/WE o promowaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE) niedookreśliła ważnych kwestii dotyczących pomp ciepła. W dyrektywie OZE z 2009 r. brakowało m.in. szczegółowych informacji na temat metodyki obliczania sezonowego współczynnika efektywności SPF pomp ciepła w przypadku różnych technologii. Nie wskazano również metodyki statystyki energetycznej wykorzystania energii odnawialnej (z wody, gruntu i powietrza). Istotna była też zasada obliczania energ(...)
»