Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpowiedzialność za trans(...)

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na transportującego odpady karę pieniężną, jeżeli chociażby nieumyślnie nie realizował on przewozu ustaloną trasą przejazdu. W swym orzeczeniu WSA w Warszawie stwierdził, że tak stanowi przepis art. 33 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Przepis ten nie z(...)
»

Ogólne warunki stosowania(...)

Znaczna część nowo budowanych kanałów realizowana jest na terenach o niskiej intensywności użytkowania. Kanały już istniejące są bardzo często przewymiarowane i w normalnych warunkach stany napełnienia utrzymują się na poziomie co najwyżej 10%. Nic nie wskazuje, aby sytuacja miała ulec poprawie. Jest wręcz odwrotnie – wszystkie przesłanki wskazują na dalsze narastanie problemów. Kanalizacyjna studzienka rewizyjna pracuje w środowisku określonym przez dwa c(...)
»