Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Finansowanie budowy insta(...)

W ubiegłym roku programów priorytetowych finansowanych z NFOŚiGW było niemal 50. Dotyczyły one nie tylko gospodarki odpadami, ale także wszystkich obszarów ochrony środowiska. W tym roku zostały przebudowane i skonsolidowane. Jednym z programów na 2014 r. jest „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi”. Jego cel to realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez ustanowienie i utrzymanie powszechnych s(...)
»

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Rozbudowa w Łagowie Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Łagowska wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków” wkracza w kolejną fazę realizacji. Podpisano umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łagowie (woj. świętokrzyskie) do przepustowości średniej 600 m3/d wraz z modernizacją niezbędnej infrastruktury towarzyszącej. Na podstawie postępowania przetargowego wykonawcą zadania zostało przedsiębiorstwo Ecol-U(...)
»