Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpad tekstylny – wczoraj(...)

Już w XVIII w. na terenie Polski pozyskiwano i wykorzystywano odzież używaną. Świadczy o tym edykt wydany w 1777 r., obowiązujący na terenie Wielkopolski, nakazujący wykorzystywanie m.in. „gałganów” włókienniczych. Rozbudowujący się w XIX w. przemysł włókienniczy w Łodzi, Bielsku-Białej i Białymstoku w dużym stopniu opierał się na odpadach poużytkowych, pozyskiwanych różnymi sposobami. Poużytkowe wyroby włókiennicze także po II wojnie światowej stanowiły z(...)
»

Biopaliwa – kryteria zrów(...)

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wprowadziła zestaw kryteriów, które muszą spełnić biopaliwa, by mogły być wliczane do realizacji 10% celu dla OZE w transporcie do 2020 r. Dyrektywa wskazuje: Produkcja biopaliw powinna być zrównoważona. Dlatego też biopaliwa stosowane do celów określonych w niniejszej dyrektywie oraz biopaliwa, które korzystają z krajowych systemów wsparcia, powinny spełnia(...)
»