Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłaty za przyłączenie p(...)

W sierpniu 2017 r. Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat prasowy na temat braku prawnych możliwości pobierania przez gminy od mieszkańców opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  W ocenie Prokuratury Krajowej, nakładanie na osoby ubiegające się o podłączenie do sieci tego obowiązku nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, w tym w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście(...)
»

Od redakcji(...)

Obowiązująca od lipca standaryzacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie okazała się rewolucją. Czy samorządy i branża były do zmian dobrze przygotowane? Raczej było wręcz odwrotnie. Korzystając z możliwości, jakie dają przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska w tej sprawie, wiele gmin odsunęło w czasie obowiązek zbiórki bioodpadów. Nie oznacza to jednak, że problemów nie będzie. One dopiero się pojawią, przy czym wiele wskazuje na to, że największe związane będą właśnie z zagospoda(...)
»