Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Usuwanie drzew i krzewów (...)

Usuwanie drzew i krzewów to zagadnienie dotyczące wszystkich samorządów gminnych i miejskich. Specyficzna sytuacja dotyczy terenów objętych ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody, w tym tak powszechnych jak parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Organ gminy na takich terenach nie traci swoich kompetencji w tej dziedzinie. Pojawiają się jednak poglądy przeciwne, a ich akceptacja powodowałaby osłabienie ochrony przyrody, zmniejszenie władzy gmin i poważne ograniczenie ich doch(...)
»

Ile w Polsce odzyskujemy?(...)

Na przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach nałożono szereg obowiązków. Jeden z nich stanowi osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Określa to Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej(DzU 2001 r. nr 63 poz. 639 z późn. zm.). Od 1 stycznia(...)
»