Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krajobraz dostępny w zasi(...)

Nieusystematyzowane jeszcze obiekty architektury krajobrazu, takie jak instalacje i rzeźby przestrzenne, tymczasowe aranżacje czy tarasy widokowe, usytuowane w miejscach na pozór niedostępnych, przyciągają ludzi, potwierdzając potrzebę interakcji z przyrodą i właściwy kierunek zarządzania przestrzenią, który obrała Katrin Aste. Efekty prac projektowych natchniętych duchem innowacyjności i przepełnionych odwagą zespołów projektowych XXI w. są wynikiem przeobrażeń, kt(...)
»

Magazynowanie(...)

Odpady komunalne są przede wszystkim odpadami – innymi słowy dotyczą ich wszystkie reguły ogólne gospodarki odpadami, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Tym samym rozważania na temat postępowania z odpadami komunalnymi, a zatem również odnoszące się do ich magazynowania, należy rozpocząć od owych reguł ogólnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21), magazynowanie odpadów jest czasowym ich przechowyw(...)
»