Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Po co w gminach PGN?(...)

Budowanie gospodarki niskoemisyjnej w Polsce nie będzie możliwe bez opracowania, a następnie realizacji gminnych planów zarządzania energią. W ogłoszonym przez NFOŚiGW w połowie 2013 r. konkursie 2/POIiŚ/9.3/2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” (PGN) wzięło udział 981 gmin, co stanowi ponad 39% w skali Polski. Tym bardziej istotne jest to, aby jakość tych planów odpowiadała wysokim standardom oraz aby nie stały się one stertami dokumentów(...)
»

Wyjątki od zasady(...)

Ustawa o odpadach zakłada w art. 13 ust. 1, że co do zasady odzysk lub unieszkodliwianie odpadów mogą się odbywać tylko w instalacjach lub urządzeniach. Od reguły tej dopuszczone są jednak pewne wyjątki, w różny sposób skonstruowane. Generalnie np. dopuszczono prowadzenie odzysku w procesach R10 (wg załącznika nr 5 do ustawy są to działania polegające na rozprowadzaniu odpadów na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby, a więc w tzw. celach rolniczych, nowelizacja(...)
»