Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Tlenowy rozkład odpadów p(...)

Obecnie najważniejszym zadaniem stawianym współczesnym systemom zarządzania składowiskami jest stosowanie efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii przetwarzania i składowania odpadów (niskie koszty eksploatacyjne oraz niski poziom zużycia energii). Najpopularniejszą metodą zagospodarowania odpadów w Polsce jest ich deponowanie na składowiskach. Tradycyjne składowiska projektowane są jako obiekty „suche”, ukier(...)
»

Zmiany w polskim prawie z(...)

Zamówienia publiczne wiążą się z tą sferą działalności państwa, która polega na nabywaniu dóbr, usług i robót budowlanych, a z uwagi na wartość zawieranych umów stanowią istotny element wspólnego rynku. Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska, podobnie jak wiele innych państw, traktowała zamówienia publiczne po części jako instrument dla wzmacniania własnego rynku i krajowych przedsiębiorców. Wyrazem instrumenta(...)
»