Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Cmentarze za wschodnią gr(...)

  Cmentarze to przede wszystkim miejsce spoczynku naszych najbliższych, ale mogą one pełnić także inne funkcje, m.in. kulturową czy turystyczno-przyrodniczą. Takimi przykładami są cmentarze na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowski na Ukrainie.   Te dwie cmentarne przestrzenie, choć usytuowane w różnych częściach Europy, łączy zieleń oraz zabytkowy charakter. Ze względu na historię zarówno Litwy, jak i Ukrainy, są one nietypowymi zało(...)
»

Określenie stopnia stabil(...)

Zgodnie z §6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (DzU z 2012 r. poz. 1052), proces biologicznej stabilizacji odpadów powinien być prowadzony tak, by uzyskany stabilizat spełniał określone wymagania. Muszą być one potwierdzone badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania wskazanych parametrów.(...)
»