Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odroczenie i umorzenie ka(...)

W obecnym stanie prawnym zakres podstaw prawnych pozwalających na umorzenie odroczonej opłaty albo kary uległ znacznemu poszerzeniu. Każdy przypadek dewastacji zieleni powinien być jednak poddawany indywidualnej ocenie. Mówiąc o umorzeniu odroczonych kar pieniężnych, nie można zapominać również o tym, że podstawą do tego, zgodnie z postanowieniami art. 88 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, może być także ta okoliczność, że drzewa lub krzewy nie zachowały (...)
»

Pojęcie szkody w środowis(...)

Odpowiedzialność za szkody w środowisku w przepisach prawa polskiego Postanowienia dyrektywy 2004/35/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu przetransponowała do prawa polskiego Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU nr 75, poz. 493). Ustawa weszła w życie 30 kwietnia, jednak nie zostały jeszcze do niej wyda(...)
»