Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pojęcie szkody w środowis(...)

Odpowiedzialność za szkody w środowisku w przepisach prawa polskiego Postanowienia dyrektywy 2004/35/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu przetransponowała do prawa polskiego Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU nr 75, poz. 493). Ustawa weszła w życie 30 kwietnia, jednak nie zostały jeszcze do niej wyda(...)
»

Bezpłatne ekousługi dla p(...)

Dotacje z Unii Europejskiej to nie tylko te środki finansowe, które przedsiębiorcy otrzymują bezpośrednio na realizację zaplanowanego projektu. To także pieniądze, jakie mogą otrzymać instytucje otoczenia biznesu, dzięki którym świadczą usługi na rzecz przedsiębiorców bezpłatnie lub pobierając jedynie niewielką opłatę. Do końca marca 2012 r. wybrane instytucje będą świadczyły bezpłatne ekousługi w ramach poddziałania 2.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał L(...)
»