Utylizacja odpadów na mazurach

wydany w Dodatek specjalny – 2013-3
  DRUKUJ

Inwestycja powstaje dzięki inicjatywie samorządowców z dwunastu gmin północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, którzy w 2004 r. powołali do życia Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Zachować piękno

Budowa zakładu w Spytkowie jest najważniejszym elementem projektu „Regionalny system gospodarski odpadami – Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez tworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami”, realizowanego przez MZM-GO. Koszt inwestycji oszacowano na 46,5 mln zł. Pozyskane dofinansowanie to 18 mln zł, z czego 15,3 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wydatkowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zaś 2,7 mln zł dopłaca budżet państwa. ZUOK Spytkowo będzie obsługiwał ponad 130 tys. mieszkańców północnego subregionu Wielkich Jezior Mazurskich, przyjmując docelowo ok. 40 tys. ton odpadów rocznie. Budowę realizują renomowane firmy, m.in. Hydrobudowa Gdańsk. Natomiast firmy STRABAG z Pruszkowa i Tugeb-Polbud z Milicza przygotowały dla ZUOK Spytkowo moduły intensywnego kompostowania.

Brak kompleksowej gospodarki odpadami w regionie mazurskim prowadził do dewastacji tej pięknej krainy. Lokalne składowiska pękały w szwach od lawinowo zwiększającej się ilości śmieci i były ogniskami degradacji środowiska. Zajęto się więc ich likwidacją oraz fachową rekultywacją – w niedługim czasie staną się wpisanymi w mazurski krajobraz terenami zieleni. Natomiast zakład będzie wyposażony w najnowocześniejsze technologie, minimalizujące ilości odpadów składowanych i poddawanych biodegradacji, a także zapewni maksymalizację recyklingu odpadów poużytkowych. Przyjmowane odpady trafią do hali sortowni, gdzie oddzielane będą surowce wtórne (takie jak szkło, makulatura, metale, tworzywa sztuczne), frakcja mineralna, frakcja organiczna oraz tzw. balast. Wyselekcjonowane surowce wtórne zostaną skierowane do boksów w celu zmagazynowania, a następnie przekazania odbiorcom do powtórnego zagospodarowania. Frakcja mineralna będzie kierowana do kwatery składowiskowej. Z kolei frakcja organiczna ulegnie rozdrobnieniu i zmieszaniu na placu, po czym będzie poddana intensywnemu kompostowaniu w pryzmach. Po sześciotygodniowym procesie dojrzewania kompostu osiągnięty zostanie tzw. gotowy stabilizat kompostowy, który może być wykorzystany gospodarczo.

Przezwyciężyć strach

Jest to zmiana korzystna dla środowiska naturalnego, ponieważ funkcjonowanie zakładu nie będzie stanowiło żadnego zagrożenia, co wykazały kompleksowe badania obszaru realizowanej inwestycji. Ponadto zagwarantowano zastosowanie najlepszych aktualnie dostępnych technologii. Mimo to inwestycja na początku wywołała opór społeczeństwa.

Aby stłumić wynikający z niewiedzy lęk przed dużą inwestycją, sięgaliśmy po niekonwencjonalne metody, np. zorganizowaliśmy wyjazd studyjny do podobnego zakładu unieszkodliwiania odpadów w Kwidzynie. W wycieczce wzięli udział mieszkańcy wsi zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej wówczas inwestycji – mówi prezes ZUOK Spytkowo, mgr inż. Paweł Lachowicz. – We wsi Spytkowo, na której gruntach budowany jest zakład, organizujemy w maju od czterech lat Mazurski Festyn Ekologiczny „EKO-LOGIKA”, połączony z prezentacjami popularnonaukowymi w zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami, który stał się już niezwykle ważnym wydarzeniem, angażującym całą lokalną społeczność. Wiele uwagi poświęcamy ekologicznej edukacji dzieci i młodzieży, organizując m.in. liczne konkursy dla szkół. Po uruchomieniu zakładu będziemy kontynuowali taką działalność edukacyjną.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego doceniło innowacyjność i efektywność działań ZUOK Spytkowo, lokując giżycką inwestycję wśród 18 najlepszych przykładów dobrych praktyk konsultacji społecznych w Polsce przy realizacji projektów unijnych w latach 2007-2013. ZUOK Spytkowo został też uhonorowany tytułem „Euro-Symbolu Czystości Komunalnej 2012”. Wyróżnienie to przyznaje redakcja „Monitora Rynkowego”, dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”.

To miło, że nasze starania i ciężka praca są doceniane, ale nie robimy tego dla wyróżnień i zaszczytów – stwierdza prezes Lachowicz. – Wszystkim bardzo zależy na tym, aby najpiękniejsza część Mazur, jaką jest Kraina Wielkich Jezior, na zawsze zachowała swoje naturalne piękno i nieskażoną przyrodę. Nasze działania podporządkowaliśmy promocyjnemu hasłu: „Pożyczyliśmy Mazury od naszych wnuków – oddajmy je w dobrym stanie!” Mam pewność, że w części dotyczącej unieszkodliwiania odpadów komunalnych uda się nam ten cel w pełni zrealizować.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
ul. Wodna 4
11-500 Giżycko

Tel. 87 429 13 74

biuro@zuokspytkowo.pl

www.zuokspytkowo.pl

 

Pliki do pobrania

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus