Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Fundusze strukturalne wci(...)

Piotr Woźniak, minister gospodarki, 19 października ub.r. zwołał konferencję prasową poświęconą Poddziałaniu 2.2.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006” (SPO WKP), Priorytet 2. Podczas tego spotkania minister stwierdził m.in., iż w celu ułatwienia pozyskiwania środków strukturalnych wprowadzono uproszczoną procedurę rozpatrywania wniosków dla małych i śre(...)
»

Polisa od odpowiedzialnoś(...)

Jednym z warunków udziału w postępowaniu przetargowym, jakie musi spełnić wykonawca, jest odpowiednia sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca mu realizację zadania. W myśl rozporządzenia w sprawie rodzajów i form dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający może od nich wymagać polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. (...)
»