Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Z ziemi polskiej(...)

Andrzej Aumiller, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z-ca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektywa 2003/30/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2003 r. zobligowała państwa członkowskie, by do 31 grudnia 2004 r. przygotowały wszystkie akty prawne dotyczące produkcji i obrotu biopaliwami. Pozostały nam tylko trzy miesiące. Jeżeli Polska nie wywiąże się z wymagań dyrektywy, mogą grozić nam poważne sankcje. Unia Europejska zdaje sobie sprawę,(...)
»

Interpretacja pojęcia &#8(...)

„Recykling”1 w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE o opakowaniach i odpadach opakowaniowych2 nie obejmuje przetworzenia metalowych odpadów opakowaniowych w mieszankę, na którą składają się skrawki metalowe wraz z zanieczyszczeniami. Z pojęciem „recyklingu” mamy natomiast do czynienia w przypadku przetworzonych odpadów opakowaniowych nowych przedmiotów, tj. sztab, drutów i arkuszy blachy. Przytoczone tezy poch(...)
»