Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

WPGO: walka dopiero się z(...)

Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami wiąże się z szeregiem wątpliwości prawnych, z którymi po części zmierzyć się będą musiały sądy administracyjne. Rewolucja śmieciowa zapoczątkowana ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw stanowiła ogromne wyzwanie nie tylko dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Pamiętać należy, iż zmiany z niej wynikające nałożyły nowe o(...)
»

Sektor energetyczny – per(...)

Jakie wyzwania stoją przed sektorem energetycznym w krajach Europy Środkowej w kontekście prognoz światowego rozwoju i regulacji Unii Europejskiej? Czy kraje UE-11 są odpowiednio traktowane w ramach Unii? Prognozy IEA (Międzynarodowej Agencji Energii) przewidują, że światowe zapotrzebowanie na energię w perspektywie 2035 r. wzrośnie aż o 40% w porównaniu do poziomu z 2009 r. Większość tego wzrostu zostanie zrealizowana przez kraje nienależące do OECD. Za(...)
»