Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Raport o oddziaływaniu na(...)

Zakres raportu został określony w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jest on dosyć obszerny. Wśród najważniejszych elementów możemy tu wyróżnić zwłaszcza: - opis planowanego przedsięwzięcia, który przede wszystkim powinien zawierać jego charakterystykę, główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, a także przewidywane ilości i rodzaje zanieczyszczeń (...)
»

Analiza pojęcia(...)

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Aby podmiot mógł świadczyć usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, powinien posiadać osobowość prawną. Mają ją spółki prawa handlowego i gminy, ale nie zakłady budżetowe. Czy mogą one zatem zawierać umowy? A jeśli nie, to jaki podmiot powinien być stroną stosunku obligacyjnego? Problematyka zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należy do sfery użyteczności publicznej. Taki jej charakter kształtuje wy(...)
»