Studzienki kanalizacyjne na miarę XXI w.

wydany w Dodatek specjalny – 2013-11
  DRUKUJ

Kanalizacyjna studzienka rewizyjna stanowi najważniejszy element uzbrojenia sieci grawitacyjnej, decydujący o możliwościach jej eksploatacji. W miarę upływu czasu zmieniają się warunki funkcjonowania kanalizacji, możliwości eksploatacyjne i rozwiązania techniczne, jednak istota studzienki pozostaje niezmienna.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Niewątpliwie najczęściej wykorzystywanym na rynku materiałem konstrukcyjnym stosowanym do budowy studzienek kanalizacyjnych jest beton. Swoją popularność zawdzięcza on dużej dostępności surowców, korzystnej cenie oraz odpowiednim parametrom mechanicznym.

Niestety, betonowe studnie kanalizacyjne kojarzą się zwykle z cieknącymi, rozpadającymi się konstrukcjami. Tak bardzo często było i jest w przypadku studni oddanych do eksploatacji jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu. Spowodowane jest to prymitywną technologią produkcji elementów składowych studni oraz niewłaściwym doborem betonu użytego do ich produkcji.

W ostatnich latach idea projektowania konstrukcji betonowych oraz samego betonu, w stosunku do wcześniejszych norm uległa zmianie, a większy nacisk położono na trwałość i jakość produktu, a co za tym idzie na długą i bezawaryjną eksploatację. Parametry betonu, z jakiego wykonano konstrukcję, wynikają nie tylko z obciążeń mechanicznych, jakim musi ona sprostać, lecz także z klasy jego ekspozycji. To ona warunkuje najważniejsze właściwości betonu, takie jak nasiąkliwość, współczynnik wodno-cementowy czy też mrozoodporność.

Parametry betonu   

W starszych dokumentacjach mówiło się jedynie o klasie betonu w elementach studzienki, np. B25 dla kręgów i B15 dla kinet, pomijając pozostałe parametry, jakże istotne z punktu widzenia żywotności produktu. Wprowadzona w 2004 r. norma PN-EN 1917 diametralnie zmieniła wymogi stawiane studniom betonowym. Określiła ona minimalne parametry betonu stosowanego do produkcji studni kanalizacyjnych, nie różnicując ich ze względu na rodzaj elementu. Oznacza to, że zarówno w kręgach, pokrywach oraz, co najważniejsze, w kinetach beton powinien zachowywać jednorodne parametry.

Parametr

Wymogi norm

Parametry dennic PERFECT

Klasa betonu

C35/45

C40/50 HSR

Stosunek w/c

< 0,45

< 0,4

Nasiąkliwość

< 6%

< 4%

Mrozoodporność

-

F150

Wodoszczelność

-

W10

 

Rozmawiając ze specjalistami z przedsiębiorstw komunalnych, firm zajmujących się eksploatacją sieci zewnętrznych i wodociągów, zebraliśmy informacje na temat trwałości oraz eksploatacji studni kanalizacyjnych. Okazało się, że w niektórych przypadkach dużym problemem staje się korozja siarczanowa elementów betonowych, której to norma PN-EN 19-17 nie przewiduje. Korozja siarczanowa (pH od 4 do 4,5) może następować w systemach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, gdzie osady ścieków ulegają fermentacji spowodowanej niedostateczną wentylacją sieci.

 W związku z tym firma RITBET w swoich produktach stosuje wyłącznie cement siarczanoodporny HSR, pozwalający na uzyskanie wyrobów zdatnych do stosowania w klasie ekspozycji XA3.

 Mając na uwadze zwiększoną żywotność i dłuższy czas bezawaryjnej eksploatacji studni, zaostrzono także wymogi dotyczące pozostałych parametrów betonu, z którego są wykonywane. Stosowana jest mieszanka betonowa o bardzo niskim współczynnik wodno-cementowym (spoiwowym). Ma to decydujący wpływ na takie parametry jak nasiąkliwość, wodoprzepuszczalność, odporność na ścieranie, mrozoodporność i wytrzymałość mechaniczna.

Technologia PERFECT

Zgodnie z normą PN-EN 1917, beton w elemencie powinien posiadać odpowiednie parametry oraz być „zwarty i jednorodny”. O ile w przypadku kręgów czy pokryw jest to proste, o tyle w przypadku dennic wykonywanych tradycyjnymi metodami – nieosiągalne. Dennice wykonywane są wieloetapowo, poczynając od „szklanki”, poprzez montowane ręcznie na zaprawę tuleje ochronne, a kończąc na ręcznie wykonanej kinecie. Finalnie powstaje wyrób, którego parametry nie spełniają żadnych wymogów. Beton kinety ma klasę C8/10, nasiąkliwość powyżej 10%, a trwałość jest mizerna, co uwidacznia się przy próbie ciśnieniowego czyszczenia kanałów, po którym kineta zwykle wymaga odbudowania. Takie elementy denne montowane w gruntach nawodnionych przepuszczają wodę gruntową do transportowanych mediów poprzez nieprawidłowo osadzone tzw. przejścia szczelne. Zwiększa to ilość transportowanych mediów oraz koszt ich oczyszczania. Może to też powodować okresową niewydolność systemów oczyszczania ścieków.

Jedynym rozwiązaniem pozwalającym na wykonanie dennic z bliżej nieokreśloną liczbą możliwych kombinacji przyłączy i kinet jest technologia PERFECT, wykorzystująca przy produkcji beton samozagęszczalny. Gotowy wyrób jest „monolitem” o jednakowych parametrach w całej swojej objętości. Posiada przyłącza systemowe PERFECT dla dowolnego rodzaju rury, rozmieszczone z dokładnością do 0,5 stopnia po obwodzie.

Przyłącza mają postać uszczelek zintegrowanych, wklejanych lub gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu. Takie rozwiązanie gwarantuje 100-procentową szczelność połączeń dennica – rura. Koryta kinety oraz wszelkie spadki wykonywane są z dokładnością do 1 mm.

Dennice z kinetą monolityczną PERFECT produkuje się w średnicach 1000, 1200, oraz 1500 mm. Średnica przyłączanych rur z dowolnych materiałów waha się między 32 a 1000 mm. Uzupełnieniem gamy studni z elementów łączonych na uszczelki gumowe są monolityczne zbiorniki o średnicy 2000 mm, również z betonu samozagęszczalnego.

Stosowanie studni z elementów łączonych na uszczelki gumowe oraz dennic z kinetą monolityczną PERFECT, znacznie przyśpiesza prace montażowe na budowie. Potwierdzona jakość wyrobów eliminuje nakłady potrzebne na naprawę kinet i łatanie nieszczelności przed odbiorem. Doskonałe warunki hydrauliczne powodują, że w kanale nie tworzą się zatory ani zawirowania. Z punktu widzenia eksploatatora sieci unika się kosztów związanych z naprawami oraz konserwacją studni. Całkowita szczelność systemu sprawia też, że nie ponosi się kosztów związanych z oczyszczaniem wód gruntowych infiltrujących tradycyjne studzienki.

Polecamy wszystkim tym, którzy eksploatują sieci kanalizacji zewnętrznych i mają wpływ na jakość stosowanych materiałów, aby w swoich wytycznych i specyfikacjach umieszczali „dennice z kinetami monolitycznymi PERFECT”. Znakomita trwałość studni, wydłużony okres eksploatacji oraz niskie koszty.

 

www.ritbet.pl

Pliki do pobrania

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus