Wszystkie artykuły w kategorii: "Zeszyt specjalny"

Polecane artykuły:

Kontrakt menedźerski a po(...)

W ostatnim numerze „Przeglądu Komunalnego” pisaliśmy o problemach interpretacyjnych związanych z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług (VAT) kontraktów menedżerskich. Dziś – w związku z wydaniem przez ministra rozwoju i finansów interpretacji ogólnej dotyczącej tego zagadnienia – wracamy do tematu. Dodatkowo przyglądamy się skutkom podatkowym świadczeń pozapłacowych otrzymywanych przez menedżerów. Wydana 6 października 2017 r. interpretacja ogólna (o(...)
»

Zwrot kosztów utrzymania (...)

Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest pierwszym aktem prawnym w randze ustawy, który tak szczegółowo i systemowo reguluje zasady funkcjonowania sektora usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Ustawa ta ma jednak wiele niedociągnięć, a jej brak precyzyjności w wielu miejscach świadczy o nieznajomości sektora wśród jej twórców. Zgodnie z art. 2 pkt 8c ustawy, pod pojęciem „ścieki” rozumie się także wody opado(...)
»