Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyścig z czasem dla branż(...)

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne szereg obowiązków. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują obowiązek złożenia wniosków taryfowych do regulatora na rynku wod-kan, a także konieczność przygotowania nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozpoczął się bieg wielu istotnych dla przedsiębiorstw wod-kan terminów. 12 grudnia 2017 r. doszło bowie(...)
»

Krajowy plan działań na r(...)

Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, każde państwo członkowskie do 30 czerwca 2010 r. opracuje i przekaże Komisji Europejskiej Krajowy plan działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE do 2020 roku tzw. Action Plan. Krajowy plan działania będzie przedstawiał ścieżki dochodzenia do 15% udziału OZE w energii finalnej w pod(...)
»