Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Mazowiecki magnes(...)

Centralna Polska, a zwłaszcza Mazowsze, to dominujący pod względem powierzchni upraw region produkcji szkółkarskiej. Siłą stymulującą ten rozwój jest stolica kraju, przyciągająca nie tylko międzynarodowy biznes i najbogatszych inwestorów, ale także generująca największy spośród polskich miast popyt na drzewa, krzewy i inne rośliny ozdobne. Znaczenie tego rejonu dla rodzimego szkółkarstwa wpisane jest zarazem w kontekst historyczny. Z jeg(...)
»

Spór o przymusową umowę(...)

Artykuł 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stwierdza, że „zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy”. Z kolei art. 31 tejże ustawy dopuszcza, aby „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogły je przekazać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie”. Chociaż i(...)
»