Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Izba sekunduje samorządom(...)

W ostatnim czasie dość głośno dyskutuje się nad zasadnością niektórych przepisów, mających niebawem wejść w życie za sprawą nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.). Najwięcej kontrowersji budzi, oczywiście, obowiązek organizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nawet w przypadku, gdy gmina dysponuje przedsiębiorstwem powołanym wyłącznie do tego celu. Orężem w tej walce stała się niespójność zap(...)
»

Modernizacja sieci kanali(...)

Skrzyżowanie ul. Telefonicznej i al. Palki w Łodzi jest jednym z niżej położonych punktów w rejonie zlewni, do której należy. Wzdłuż ul. Telefonicznej przebiega kanał deszczowy o przekroju prostokątnym o wymiarach 2,5x1,5 m. Pod skrzyżowaniem na odcinku ok. 230 m przewidywano wykonanie dwóch równoległych kanałów JVI 1,9x1,1 m oraz DN 1,4 m. Za skrzyżowaniem kanały miały się połączyć w jeden o średnicy DN 1,8 m. Na etapie (...)
»