Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Praktyk w recyklingu(...)

Pierwsze szkolenie o nazwie „Akademia Praktyka w recyklingu pojazdów” zapoczątkowało cykl spotkań przygotowywanych przez praktykóworaz prowadzących działalność gospodarczą związaną z recyklingiem pojazdów bądź pracujących w porozumieniu z recyklerami. Organizatorem akcji są Recyklerzy Polscy– Związek Pracodawców. Idea tego typu szkoleń wynika z potrzeby samych prowadzących stacje demontażu pojazdów (SDP), którzy chcą we właściwy sposób realizować założenia ustawy o recyklingu pojazd(...)
»

Niedopuszczalne ulgi(...)

Próby aktywnego prowadzenia przez gminy polityki prorodzinnej w zakresie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powodują w praktyce poważne trudności. Ustawa z 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie1 wprowadziła możliwość ustanawiania zwolnień przedmiotowych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6k ust. 4). Starania gmin dotyczące prowadzenia polityki socjalnej w tym zak(...)
»