Szczeciński patronat

wydany w Dodatek specjalny – 2010-1
  DRUKUJ

W dniach 19-22 października 2009 r. odbyła się w Szczecinie szósta edycja międzynarodowej konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”, organizowana przez firmę Abrys oraz Urząd Miasta Szczecin. Konferencja ważna, ponieważ 30 czerwca br. mija termin opracowania kompletnej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów termicznego przekształcania odpadów w Polsce z Funduszu Spójności.

Konferencje od sześciu lat towarzyszą procesowi kształtowania oraz powstawania projektów instalacji termicznego przekształcania odpadów w polskim systemie gospodarki odpadami i, jak wskazuje nazwa, obejmowały zarówno początkowe stadium planów, jak i obecną fazę realizacji tych projektów. W 2009 r. w podtytule konferencji sformułowano najważniejszy w tym roku priorytet dla projektów, czyli „Wykorzystać fundusze UE – zbudować instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych”. Opiekunem naukowym cyklu konferencji jest dr inż. Tadeusz Pająk z Katedry Energetyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 
Międzynarodowe obrady
Do wygłoszenia referatów zaproszono ekspertów polskich i zagranicznych (z Danii, Niemiec, Szwecji), przedstawicieli nauki, Ministerstwa Środowiska, jednostek samorządu terytorialnego, beneficjentów kluczowych projektów oraz reprezentantów specjalistycznych firm. Konferencja została podzielona na cztery sesje tematyczne. Pierwszą – poruszającą zagadnienie miejsca, jakie zajmują projekty instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w strategii rozwoju polskiej gospodarki odpadami, poprowadził Beniamin Chochulski, zastępca prezydenta Urzędu Miasta Szczecin. Profesor Janusz Mikuła z Politechniki Krakowskiej wskazał na bariery mające wpływ na opóźnienia i utrudnienia w realizacji w Polsce projektów instalacji termicznego przekształcania odpadów. Natomiast profesor Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego omówił zagadnienie termicznego przekształcania odpadów w aspekcie nowej dyrektywy ramowej o odpadach. Podczas drugiej sesji zostały zaprezentowane doświadczenia Niemiec oraz innych krajów UE w zakresie projektów oraz budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Tę część spotkania poprowadził uznany autorytet, prof. Karl Thome-Kozmiensky z Niemiec. W swoim referacie scharakteryzował nowe technologie, takie jak piroliza, zgazowywanie, sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów oraz omówił pozytywne i negatywne aspekty ich stosowania. Swoje wystąpienie podsumował stwierdzeniem, iż w gospodarce komunalnej należy stosować tylko wypróbowane systemy i technologie. Natomiast dr Claus-Gerhard Bergs z Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów z Niemiec omówił rolę, jaką instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych odgrywają w niemieckiej gospodarce odpadami. Podczas trzeciej sesji konferencji dokonano przeglądu krajowych projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Doktor inżynier Tadeusz Pająk przedstawił stan zaawansowania polskich projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Stwierdził, że w przypadku siedmiu z 12 istnieje szansa na opracowanie do 30 czerwca br. niezbędnej dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności. – Pozostałe pięć projektów z różnych przyczyn może nie zostać przygotowane w wymaganym terminie. Jeśli opóźnienia nie okażą się zbyt duże, wówczas możliwe będzie przedłużenie czasu oczekiwania – podsumował T. Pająk.
 
Wyjazd studyjny
W ramach konferencji przygotowano również zwiedzanie instalacji termicznego przekształcania odpadów zlokalizowanych wokół Kopenhagi. Zakład Karanovern w Roskilde przetwarza 160 tys. ton odpadów rocznie i produkuje 14,7 MW energii elektrycznej i 45 MW energii cieplnej. Do instalacji Refa w Nykobing dostarczane są zarówno odpady komunalne, jak i przemysłowe, łącznie ok. 20 tys. ton rocznie. Połowa z nich jest spalana, a pozostała poddawana recyklingowi. Zakład produkuje 6,7 MW energii elektrycznej i 18,9 MW energii cieplnej. Uczestnicy wyprawy promowej mieli również możliwość zwiedzenia obiektu Vestforbreanding w Glostrup, który jest największą instalacją termicznego przekształcania odpadów w Danii i przetwarza 600 tys. ton odpadów na rok. W wyprawie do obiektów technicznych wzięło udział 150 osób.
Cykl konferencji „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”, organizowanych przez firmę Abrys, ma ogromne znaczenie dla wymiany informacji oraz doświadczeń związanych zarówno z budową, jak i późniejszą eksploatacją spalarni. Obecność na konferencji polskich i międzynarodowych autorytetów w dziedzinie spalania odpadów oraz możliwość bezpośredniego poznania funkcjonujących w innym kraju instalacji podnosi dodatkowo rangę tego wydarzenia.
 
Opracowanie redakcyjnie na podstawie materiałów konferencyjnych
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus