Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Recykling samochodów a pr(...)

Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest jednoznaczna z uzyskaniem praw do korzystania ze środków unijnych, które pochodzić będą przede wszystkim z subsydiów rolnych, funduszy strukturalnych i funduszy spójności. Polska z pewnością zechce te środki, będące głównym źródłem pomocy finansowej na ochronę środowiska, zmaksymalizować – piszą dziennikarze. Tygodnik „The Economist” wyraża przy tym obawy, że Polska będzie przeciwstawiać się nowym zasadom i rozwiązaniom, które od prze(...)
»

Odpowiedzialność karna w (...)

Nowością w odpowiedzialności karnej, także w kwestiach związanych z ochroną środowiska, jest odpowiedzialność podmiotów zbiorowych wprowadzona Ustawą z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (DzU 2002.197.1661). Zgodnie z ustawą, podmiotami zbiorowymi, które mogą być pociągnięte do odpowiedzialności, są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz (...)
»