Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jeszcze w zielone gramy…(...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wywołuje szereg wątpliwości, dotyczących przede wszystkim sposobu postępowania z odpadami zielonymi. Minister środowiska, wydając owe rozporządzenie, nie uwzględnił zgłaszanych przez samorządowców postulatów, dotyczących m.in. braku spójności przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zbierania i zagospodarowania niektórych(...)
»

Nadzieje związane z efekt(...)

Duże nadzieje na postęp w racjonalnym zużyciu energii w Polsce budzą przygotowania do realizacji dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, na pods(...)
»