Bezpieczeństwo energetyczne w regionie

wydany w Dodatek specjalny – 2009-11
  DRUKUJ

 

Biorąc pod uwagę założenia polityki energetycznej rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa, wojewoda pomorski, Roman Zaborowski, zarządzeniem nr 9/2009 z 21 stycznia 2009 r. powołał Wojewódzką Radę do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego.
Rada ma zapewnić sprawny przepływ informacji, inicjowanie procesu podejmowania decyzji strategicznych oraz tworzenie warunków efektywnego współdziałania wszystkich służb publicznych oraz spółek prywatnych i państwowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Funkcjonowanie Rady ma się przyczyniać do zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii energetycznej, a w przypadku jej wystąpienia do minimalizacji skutków.
Skład i zadania Wojewódzkiej Rady
W skład Wojewódzkiej Rady pod kierownictwem wojewody pomorskiego wchodzą m.in.:
·        dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku – zastępca przewodniczącego,
·        wicemarszałek województwa pomorskiego – zastępca przewodniczącego oraz pełnomocnik ds. energetyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
·        przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
·        przedstawiciele spółek ENERGA Operator (Gdańsk), Elektrociepłownie Wybrzeże (Gdańsk), Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator, Pomorska Spółka Gazownictwa Oddział w Gdańsku,
·        przedstawiciele organów samorządu terytorialnego;
·        przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie województwa pomorskiego;
·        eksperci z wyższych uczelni gdańskich i innych instytucji.
Wojewódzka Rada jest organem opiniodawczo-doradczym wojewody pomorskiego, a do jej zadań należy:
·        wypracowanie sposobu dostosowania do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki rządu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz koordynacji i kontroli wykonywania wynikających stąd zadań,
·        uczestniczenie w procesie tworzenia oraz wdrażania strategii bezpieczeństwa energetycznego w woj. pomorskim, z uwzględnieniem polityki energetycznej państwa,
·        wspieranie działań samorządu województwa oraz samorządów gminnych w zakresie tworzenia oraz aktualizacji projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
·        monitorowanie i rekomendowanie w zakresie: funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, gazowego i ciepłowniczego, realizacja planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, przedsięwzięć związanych z rozwojem energetyki oraz działań wspierających zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej w woj. pomorskim.
Działalność WRBE
Pierwsze spotkanie WRBE poświecone kwestiom bezpieczeństwa energetycznego kraju i woj. pomorskiego zdominowała dyskusja o zrównoważonym rozwoju regionu oraz roli odnawialnych źródeł energii w strukturze źródeł energii.
 W wyniku wielu często kontrowersyjnych i wykluczających się wypowiedzi przewodniczący Rady zadecydował o powołaniu Grupy Roboczej do spraw Odnawialnych Źródeł Energii, która ma udzielić odpowiedzi na pytanie o optymalizację udziału energetyki odnawialnej w systemie elektroenergetycznym województwa pomorskiego w kontekście bezpieczeństwa energetycznego regionu.
Grupa Robocza OZE miała dotychczas trzy spotkania. Pierwsze z nich zdominowała energia wiatrowa. Zdaniem członków Grupy, na Pomorzu ze względu na dobre warunki wiatrowe następuje niemalże boom na energetykę wiatrową. Tymczasem głównym problemem jest problem przyłączania farm wiatrowych do sieci energetycznej. Drugi poważny kłopot to budowa źródeł regulacyjnych, tzw. dyspozycyjnych, które umożliwią zasilanie sieci na wypadek braku wiatru.
Ważnym tematem dla woj. pomorskiego jest przygotowywana w tym roku aktualizacja Regionalnej Strategii Energetycznej. Członkowie Grupy OZE na kolejnych spotkaniach dyskutowali o tym, jakie założenia przyjąć w Strategii odnośnie wielkości udziału parków wiatrowych w ramach OZE. Omawiano również inne źródła energii OZE, w tym projekt małych biogazowni w każdej gminie.
Prace Grupy Roboczej do spraw OZE nie zostały jeszcze zakończone. Wynikiem działania Grupy będzie posiedzenie całej Wojewódzkiej Rady poświecone jedynie OZE.
Odnawialne źródła energii to nie jedyny temat posiedzeń. Dotychczas Rada spotkała się czterokrotnie w pełnym składzie, a także odbyło się pięć posiedzeń jej prezydium.
Kolejne spotkania Rady poświęcone były elektroenergetyce, zaopatrzeniu w ciepło oraz gazownictwu. Ostatnie dotyczyło możliwości budowy elektrowni jądrowej na terenie woj. pomorskiego.
Obecnie przygotowywane jest zebranie, którego hasło przewodnie brzmi: „Ryzyko wystąpienia awarii energetycznych (w tym powodowanych anomaliami pogodowymi) oraz działania podejmowane w sytuacjach kryzysowych”. W jego trakcie przedstawiciele spółek zajmujących się przesyłem i wytwarzaniem energii mają omówić problemy awarii energetycznych w zakresie swojej działalności. Z kolei wojewoda przedstawi procedury reagowania stosowane w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia awarii energetycznych oraz zasady współdziałania z innymi instytucjami w przedmiotowym zakresie.
Od chwili powołania Rady w styczniu br. efektem jej działania jest podpisanie porozumień pomiędzy wojewodą a operatorami energetycznymi o wzajemnym informowaniu się o awariach sieci i współpracy przy ich usuwaniu. Sukces Rady to również umieszczenie w rozporządzeniu dotyczącym EURO 2012 ustaleń odnośnie sieci energetycznej, gwarantujących zaopatrzenia Gdańska w energię elektryczną.
W ciągu dziesięciu miesięcy pracy Wojewódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego okazało się, jak wiele trudnych i skomplikowanych zagadnień należało poruszyć i ile ważnych tematów trzeba jeszcze przedyskutować.
 
 
Irena Gronowska-Rakowska,
sekretarz Wojewódzkiej Rady
do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego,
zastępca dyrektora Biura Wojewody Pomorskiego
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus