Nowe wyzwania Łodzi na miarę Skrzywana

wydany w Dodatek specjalny – 2007-5
  DRUKUJ
Tak jak w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy to w Łodzi dokonano ogromnego skoku cywilizacyjnego, związanego z rozpoczęciem budowy wodociągów i kanalizacji pod kierunkiem inż. Stefana Skrzywana, tak obecnie Miasto Łódź stoi przed szansą równie wielkiego rozwoju. A to za sprawą projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

Jerzy Kropiwnicki prezydent miasta Łodzi oraz Jolanta Frankowska prezes firmy BUD-INŻ podczas uroczystości podpisania umowy na modernizację infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w al. Włókniarzy w Łodzi.

Projekt ma na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i jest kontynuacją wcześniejszego projektu tzw. Fazy I, związanego z modernizacją i rozbudową łódzkiej oczyszczalni ścieków, którego realizacja rozpoczęła się w 2002 r. Projekt „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” otrzymał decyzję Komisji Europejskiej (17 grudnia 2004 r.) o dofinansowaniu w ramach Funduszu Spójności. Beneficjentem projektu jest miasto Łódź, a od 15 stycznia 2007 r. podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację stała się Łódzka Spółka Infrastrukturalna, która w drodze umowy delegowania przejęła od miasta pełną odpowiedzialność za realizację i finansowanie Projektu.

Przedsięwzięcie dla środowiska
Projekt „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” to wielkie przedsięwzięcie mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i warunków środowiskowo-bytowych mieszkańców Łodzi. Jego realizacja jest odpowiedzią na wymagania Unii Europejskiej, która w szczególny sposób traktuje zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz nadrabianiem zapóźnień cywilizacyjnych w krajach członkowskich w zakresie wodociągowania i kanalizowania miast.
Łódzki projekt ma za zadanie uporządkowanie istniejącej gospodarki wodno-ściekowej i jej rozbudowę zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Obejmuje on inwestycje modernizacyjne na istniejącej już sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz rozwojowe, czyli rozbudowę (uzupełnienie) infrastruktury w zurbanizowanej strefie miasta. Wpłynie to na poprawę ogólnego stanu sanitarnego gminy oraz standardu życia mieszkańców. Projekt ma szczególne znaczenie dla mieszkańców, którzy wzbogacą się o nową infrastrukturę komunalną i odczują poprawę stanu środowiska naturalnego.
Głównymi celami projektu w zakresie wodociągów są poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom oraz zwiększenie niezawodności dostaw i zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej.
W zakresie kanalizacji są to ochrona czystości wód w łódzkich rzekach (poprzez ograniczenie ilości zrzutów burzowych do rzek), skanalizowanie obszarów miasta o intensywnej zabudowie jednorodzinnej oraz poprawa odwodnienia terenów miejskich poprzez równoczesną budowę kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną.
Ponadto Projekt ten stwarza warunki dla nowego budownictwa mieszkaniowego i jest szansą dla łódzkich przedsiębiorców na zawarcie dużych kontraktów, co oznacza również możliwość zwiększenia ilości miejsc pracy dla łodzian w czasie realizacji projektu i po jego zakończeniu. Należy podkreślić, że jest również szansą na wzrost pozycji Łodzi wśród inwestorów poprzez zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna (ŁSI)

ŁSI to jednoosobowa spółka miasta Łodzi, która rozpoczęła działalność od września 2005 r. Została ona wyposażona w majątek infrastrukturalny wodociągowo-kanalizacyjny miasta i ma zawarte umowy dzierżawy ze spółkami operatorskimi: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji i Grupową Oczyszczalnią Ścieków.


Prezydent Miasta Łodzi – Jerzy Kropiwnicki, Wiceprezydent Miasta Łodzi i Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – Włodzimierz Tomaszewski oraz Prezes Zarządu Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej – Teresa Woźniak podczas uroczystości podpisania umowy o delegowaniu realizacji projektu z miasta Łódź na ŁSI.

Główne zadania "ŁSI"
 • realizacja i finansowanie Projektu Funduszu Spójności "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" (15 stycznia 2007 r. została podpisana umowa o delegowaniu realizacji projektu z miasta łódź na "Łódzką Spółkę Infrastrukturalną", co oznacza, że beneficjentem projektu wciąż pozostaje miasto, a podmiotem odpowiedzialnym za realizację jest ŁSI),
 • prowadzenie inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji (inwestycje modernizacyjne na istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i rozwojowe - budowa nowej sieci),
 • zarządzanie łódzką infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną,
 • współpraca z firmami operatorskimi na infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej Łodzi - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi (operator na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i systemie zasilania Łodzi w wodę) oraz Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi (operator łódzkiej oczyszczalni ścieków),
 • przygotowanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie funduszy unijnych na Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury miejskiej.


 • Realizacja z perspektywą
  Projekt obejmuje 10 kontraktów – osiem na roboty budowlane oraz dwa usługowe. Podpisane zostały już trzy kontrakty. Pierwszy w maju 2006 r. z „pomocą przy wdrażaniu”, która świadczy usługi w zakresie stałego doradztwa na rzecz jednostki realizującej, a także prowadzi działania promocyjne i informacyjne o projekcie. Kolejny podpisano w lipcu 2006 r. z wykonawcą kontraktu „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w al. Włókniarzy w Łodzi”. Trzeci podpisano w styczniu 2007 r. z inżynierem, który jest odpowiedzialny za administrowanie przedsięwzięciem oraz sprawuje profesjonalny nadzór techniczny i prawny nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
  Wielkim wyzwaniem dla miasta był kontrakt „Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi”. Jest to pierwszy zakończony kontrakt na roboty budowlane, a zarazem pierwszy sukces w realizacji unijnego projektu. Dużym osiągnięciem jest ukończenie kontraktu w listopadzie br. – przed umownym terminem (styczeń 2007 r.). W przeciągu niespełna pięciu miesięcy zmodernizowano infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w al. Włókniarzy, jednocześnie prowadząc w tym strategicznym punkcie miasta, roboty drogowe.
  Aleja Włókniarzy to przykład skutecznego działania miasta na rzecz wzrostu nakładów na inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne i drogowe oraz kompleksowego rozwiązywania miejskich problemów z udziałem środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport położono nową nawierzchnię tej ważnej, łódzkiej arterii (jednocześnie drogi krajowej) oraz przy współfinansowaniu w ramach Funduszu Spójności zmodernizowaną całą infrastrukturę podziemną w tej drodze – magistralę wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, która służyć będzie tym i następnym pokoleniom łodzian.
  Realizacji tej inwestycji podjęły się firmy budowlane z okręgu łódzkiego, które skonsolidowały się w walce o przetarg i zwyciężyły. Cieszy to władze miasta, które od dawna starały się zachęcić łódzkie firmy do wspólnego ubiegania się o duże kontrakty. Efektem tej współpracy jest wzmocnienie pozycji tych firm na rynku i szansa na nowe kontrakty. Z kolei dla łodzian to nowe miejsca pracy, a dla miasta – poprawa infrastruktury.
  Obecnie prowadzone są trzy postępowania przetargowe o łącznej wartości ponad 100 mln euro, które pozwolą wyłonić wykonawców – dla kontraktu „Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Łodzi” oraz dwóch kontraktów szczególnie ważnych dla mieszkańców – kontraktu nr 07 i kontraktu nr 08. Mają one na celu rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi – dla dzielnic Bałuty, Widzew, Górna i Polesie.
  Kolejno zawierane umowy z wykonawcami świadczą o rzeczywistym postępie w realizacji tego dużego przedsięwzięcia środowiskowego, aczkolwiek na widoczne i odczuwalne efekty, zwłaszcza dla Łodzian, należy jeszcze poczekać do czasu, kiedy ruszą prace budowlane.

  Anna Jóźwiak

  Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

  Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
  bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

  Sprawdź ofertę prenumeraty

  Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

  comments powered by Disqus