Wspieranie edukacji ekologicznej

wydany w Dodatek specjalny – 2006-8
  DRUKUJ
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy zawartej z podmiotem realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

"Pieśni i tańce Sądecczyzny" - występy podczas Ogólnopolskiego Forum Edukacji Ekologicznej w Poznaniu 2006

Edukacja jest bardzo istotnym instrumentem w polityce ekologicznej Małopolski. Specyfika województwa wymaga bowiem działań różnorodnych, gdyż jakość środowiska jest bardzo zróżnicowana. Występują tutaj tereny o dużej wartości przyrodniczej, których jakość jest zadowalająca, ale i silnie zdegradowane, co jest efektem intensywnego rozwoju przemysłu, rolnictwa i innej działalności człowieka. Jednocześnie nadal istnieje stosunkowo niski poziom świadomości ekologicznej wśród mieszkańców województwa. To stawia lokalne władze i instytucje przed zadaniem optymalnego doboru środków i metod, sprzyjających realizacji idei Małopolski – obszaru czystego ekologicznie.
Przyznając dotacje na projekty związane z upowszechnianiem wiedzy o środowisku, WFOŚiGW dba o integralne podejście w planowaniu tych zadań. Osiągnięcie efektu ekologicznego, wymagane przy ubieganiu się o środki, jest w tym zakresie specyficzne i odsunięte w czasie.
Fundusz udziela dofinansowania na zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Nabór wniosków odbywa się poprzez konkurs na realizację zadań nieinwestycyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, a wnioski są przyjmowane w terminach corocznie ustalanych przez Radę Nadzorczą Funduszu.
W dziedzinie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w 2005 r. wpłynęły 104 wnioski, z których ostatecznie do realizacji przyjęto 75 na kwotę 1 036 710 zł. W ramach edukacji ekologicznej w 2005 r., zgodnie z obowiązującym w Funduszu Regulaminem Konkursu, ogłoszone zostały dwie jego edycje z terminami składania wniosków w pierwszej edycji do 31.03.2005 r., a w drugiej do 30.09.2005 r. Na konkurs ekologiczny wpłynęło ogółem 57 wniosków, z których ostatecznie do realizacji przyjęto 40 na łączną sumę 436 096 zł. W 2005 roku zawarto 45 umów dotacji na łączną sumę 632 536,00zł.
W roku 2005 został przeprowadzony konkurs pn.: ”Ekologiczna Gmina Województwa Małopolskiego”. Łączna kwota nagród w konkursie, przyznana w czterech kategoriach, wyniosła 200 000 zł. Nagrody przyznano dla: gminy Kęty w kategorii Eko Prix w wysokości 75 000 zł, miasta Nowy Targ w kategorii ochrona wód w wysokości 50 000 zł, gminy Sucha Beskidzka w kategorii ochrona powierzchni ziemi w kwocie 50 000 zł oraz miasta Tarnów w kategorii edukacja ekologiczna i ochrona przyrody w wysokości 25 000 zł.
W tabeli przedstawiono wybrane zadania z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

Działania z zakresu edukacji ekologicznj dofinansowane ze środków WFOŚiGW
Zadanie
Wnioskodawca
Dotacja [zł]
Rewitalizacja użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie i wykorzystanie jego walorów edukacyjnych
Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
45 469
Udostępnienie edukacyjne mofety w dolinie potoku Złocki
Popradzki Park Krajobrazowy
34 571
Kraina Karpia i Ślepowrona
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
32 595
Uspołecznienie wprowadzania programu Natura 2000 dla Ostoi Popradzkiej
Polski Klub Ekologiczny koło Krynicy
31 300
Aktywna ochrona sów w Małopolsce
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
30 600
Bioróżnorodność i zielona edukacja w gminie Grybów
Stowarzyszenie Turystyczna Wieś Retro
24 780
Warsztaty dla nauczycieli pt.: "Kształcące i wychowawcze aspekty edukacji ekologicznej"
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
21 550
Program edukacji ekologicznej
Międzygminny Związek Chrzanowa, Lubiąża i Trzebini, Gospodarka Komunalna
18 360
Znaczenie torfowisk dla przyrody na przykładzie rezerwatu Bór na Czerwonem
Miasto Nowy Targ
16 800
Ścieżka przyrodnicza TORFOWISKO BALIGÓWKA - okolice Czarnego Dunajca
Gmina Czarny Dunajec
16 500


Fundusz udzielił również dotacji dla szkół województwa małopolskiego na prenumeratę miesięcznika „AURA” w kwocie 59 292 zł.
Dofinansowano także radiowe i telewizyjne programy ekologiczne realizowane przez: Nowotarską Telewizję Kablową na kwotę 39 066 zł, Radio Kraków na kwotę 9816 zł, Radio RDN Małopolska - 23 200 zł.
Fundusz wspomógł również cykliczne zadania związane z wydaniem ”Zielonych Brygad – Pismo Ekologów” oraz czasopisma LOP, na łączną kwotę 33 900 zł.
Dofinansowano również wydawnictwa - foldery, publikacje, materiały konferencyjne, broszury - traktujące o ochronie środowiska na łączną kwotę 108 670 zł.

Informacja nadesłana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus