Małopolskie odpady

wydany w Dodatek specjalny – 2006-8
  DRUKUJ
Małopolska zajmuje trzecie miejsce w Polsce jeśli idzie o ilość wytwarzanych odpadów – powstaje ich tutaj ponad 10 tys. ton. Z drugiej strony województwo małopolskie stawia sobie za cel rozwój turystyki i przemysłu czasu wolnego, stąd czystość powietrza i wód, a więc i sprawna gospodarka ściekami, jest tutaj sprawą zasadniczej wagi.

Strategię rozwiązywania problemów z odpadami precyzuje Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przyjęty przez w sierpniu 2003 r. Zakłada on przede wszystkim modernizację istniejących składowisk odpadów komunalnych.

Nowoczesna gospodarka odpadami
Planuje się, że do 2014 r. wszystkie małopolskie gminy będą skupione wokół dziesięciu nowo powstałych Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Przewiduje się wyposażenie ich w urządzenia do segregacji odpadów, oczyszczania surowców wtórnych, zbierania selektywnego oraz urządzenia do konfekcjonowania surowców. Powinny również dysponować instalacją do unieszkodliwiania odpadów organicznych, tymczasowymi pomieszczeniami do magazynowania odpadów niebezpiecznych, instalacją do termicznego przekształcania odpadów itp. Słowem, mają to być placówki nowoczesne i zgodne z unijnymi standardami.
Do końca 2004 r. zakończono eksploatację lub całkowicie zamknięto 26 składowisk, w tym 21 składowisk komunalnych i 5 przemysłowych. Kraków rozbudowało Składowisko Barycz. Oddana w ramach trzeciego etapu kwatera o pow. 10,8 ha i pojemności ok. 2 mln m3 powinna wystarczyć na składowanie odpadów przez 10 lat.
Do tej pory na terenie województwa małopolskiego funkcjonuje już pięć linii do segregacji odpadów komunalnych: w Chrzanowie, Kętach, Sułkowicach, Suchej Beskidzkiej i Oświęcimiu. Prowadzona jest ona również ręcznie na 18 składowiskach. W ostatnich dniach udało się zakończyć kolejny etap budowy sortowni odpadów Barycz, zrealizowanej w ramach projektu „Kraków; Gospodarka Odpadami Etap I”.

Największe prolemy
Prolemem są „dzikie wysypiska”, a więc śmieci na obrzeżach lasów, w rowach przydrożnych, na przystankach komunikacji zbiorowej. Największy jednak stanowią odpady wytworzone przy wydobywaniu oraz fizycznej i chemicznej przeróbce rud i innych kopalin, zalegające na składowiskach przemysłowych w Trzebini, Libiążu, Alwerni, Bukownie, Brzeszczach i innych uprzemysłowionych miastach województwa.
Zaniepokojenie budzą także składowiska przemysłowych niesegregowanych odpadów komunalnych. W 2004 r. na terenie województwa powstało ok. 586 tys. Mg odpadów komunalnych. Z wytworzonej ilości, w wyniku selektywnej zbiórki odpadów, odzyskano 43,5 tys. Mg surowców wtórnych, co stanowi ok. 7,4% wytworzonych odpadów komunalnych.
Z pozostałej ilości odpadów 539,8 tys. Mg odpadów składowano na składowiskach, w tym ok. 10,2% poza terenem województwa małopolskiego.
Od 2001 r. wzrasta ilość odpadów wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych, zarówno w wyniku rozszerzania selektywnej zbiórki, jak i segregacji odpadów na składowiskach. W województwie małopolskim w latach 2001-2004 ich odsetek wzrósł dwukrotnie.
Selektywne zbieranie odpadów, poprzez sieć pojemników igloo lub przez rozprowadzanie różnokolorowych worków, została umożliwiona mieszkańcom we wszystkich miastach i więcej niż połowie gmin województwa. W tym systemie selektywnie zbierane są; makulatura, metale, szkło i tworzywa sztuczne.
Kraków okresowo organizuje odbiór od mieszkańców odpadów wielkogabarytowych. Prowadzona jest także zbiórka przeterminowanych lekarstw przez apteki.
W Małopolsce planuje się budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Taką formą ich zagospodarowania zainteresowany jest na razie tylko Kraków.

Informacja nadesłana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Śródtytuły od redakcji

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus