Działalność Wojewódzkiego Funduszu w Małopolsce

wydany w Dodatek specjalny – 2006-8
  DRUKUJ
Naczelnym zadaniem Wojewódzkiego Funduszu jest dofinansowanie zadań oraz takie zarządzanie posiadanymi środkami finansowymi, aby maksymalnie je pomnożyć, zapewnić ciągłość finansowania i stworzyć optymalne warunki dla realizacji idei ochrony środowiska w województwie małopolskim.

Oczyszczalnia Ścieków "Kujawy" (Kraków) - osadnik oczyszczania wstępnego wraz z urządzeniem do zbierania tłuszczu

Główne zadania i kierunki działania Funduszu wyznaczane są przez Radę Nadzorczą w przyjętym na dany rok planie działalności oraz w liście przedsięwzięć priorytetowych. Dokumenty te tworzone są w oparciu o kierunki polityki ekologicznej państwa i województwa. Planowanie wydatków na kolejny rok polega na przydzieleniu kwot przewidzianych na finansowanie poszczególnych kategorii (koszyków) zadań. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie określonego koszyka odzwierciedla jego pozycja na liście priorytetowych problemów ekologicznych województwa.
W 2005 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zawarł 286 umów, z tego 149 przypadło na dotacje, a 137 stanowiły pożyczki preferencyjne. Tabela 1 obrazuje dynamikę ilości realizowanych zadań w latach 1999-2005.
Zestawienie przedstawione w tab. 2 obrazuje wielkość osiągniętego efektu ekologicznego związanego z gospodarką wodno-ściekową w zakresie budowy kanalizacji przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w latach 1999-2005.

Oczyszczalnia Ścieków "Kujawy" (Kraków) - widok na osadnik oczyszczania wstępnego oraz bioreaktory osadu czynnego

Pomoc finansowa udzielona w 2005 r. przez Fundusz pozwoliła także na przystąpienie samorządów gminnych do realizacji budowy i modernizacji 15 oczyszczalni ścieków. Tab. 3 przedstawia wykaz ważniejszych zadań, które zrealizowane zostały w 2005 r. oraz efekt ekologiczny z tego tytułu, liczony proporcjonalnie do pomocy finansowej udzielonej przez Fundusz.
Tab. 4 prezentuje kształtowanie się wielkości osiągniętych efektów ekologicznych związanych z przepustowością i redukcją BZT5 w latach 1999-2005.
Przy pomocy finansowej Funduszu w 2005 r. zlikwidowano 47 kotłowni opalanych paliwem stałym, w miejsce których powstały kotłownie opalane gazem i - w mniejszym zakresie - olejem opałowym oraz w większości odnawialnymi źródłami energii.
Efekty w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, dzięki przedsięwzięziom realizowanym w latach 1999-2005 przy udziale WFOŚiGW w Krakowie, obrazuje tab. 5.
Największe zadania zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Krakowie w latach 1993-2005 przedstawiono w tab. 6.

Tabele (PDF)

Informacja nadesłana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus