100 lat tradycji

wydany w Dodatek specjalny – 2006-8
  DRUKUJ
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie jest firmą o 100-letniej tradycji, która poleca szeroki wachlarz usług, takich jak: wywóz odpadów stałych i płynnych, wywóz odpadów wielkogabarytowych i nietypowych, letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów; segregacja odpadów.


Dodatkową formą działalności firmy jest sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów samochodowych, pojemników i worków na odpady, a także naprawa i regeneracja pojemników oraz kontenerów na odpady. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie eksploatuje także składowisko odpadów komunalnych, kompostownię oraz sortownię Barycz.
Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie jest skuteczne i efektywne uczestnictwo w realizacji programu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Kraków przez świadczenie klientom wysokiej jakości usług zbierania, wywozu, oraz unieszkodliwiania odpadów, w sposób kompleksowy, zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i dostosowany do stale zmieniających się warunków rynkowych i regulacji prawnych.


Akcja Wystawka: bezpośrednia zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców Krakowa

Jednym z efektów zaangażowania Przedsiębiorstwa w realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Miejskiej Kraków jest udział w Projekcie „Kraków; Gospodarka odpadami – Etap I”, który w 62% finansowany jest ze środków Funduszu ISPA/FS (po wejściu Polski do Unii Europejskiej zobowiązania wynikające z Funduszu ISPA zostały przejęte przez Fundusz Spójności). Beneficjentem dotacji jest miasto Kraków, zaś Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie współfinansuje i realizuje zadania inwestycyjne, do których należą: rozbudowa składowiska odpadów komunalnych Barycz, zrealizowana do końca lipca 2005 roku, budowa kontenerowej kompostowni Barycz, gdzie prace budowlano-instalacyjne dla potrzeb kompostowni realizowane były w ramach rozbudowy składowiska, natomiast dostawa linii i wyposażenia pomocniczego realizowana była do sierpnia 2005 r., oraz budowa sortowni Barycz, którą zakonczono w połowie grudnia 2005 r.W wyniku zrealizowania powyższych zadań Kraków wzogacił się o zgodne z dyrektywami UE składowisko odpadów komunalnych, o powierzchni około 11 ha i pojemności 2 mln m3, w sąsiedztwie którego powstały obiekty związane z nowoczesną gospodarką odpadami, takie jak kontenerowa kompostownia odpadów zielonych Barycz o wydajności 6 tys. ton materiału wsadowego oraz zakład segregacji Barycz o wydajności 20 tys. ton rocznie.
Zakończenie budowy zakładu segregacji Barycz jest równocześnie zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych objętych Projektem „Kraków; Gospodarka odpadami – Etap I”. W ich wyniku powstał kompleks nowoczesnych obiektów, wprowadzających gospodarkę odpadami komunalnymi w Krakowie w nowy etap, ukierunkowany na realizację zapisów dyrektyw Unii Europejskiej i obowiązującej w Polsce ustawy o odpadach w zakresie odzysku z odpadów surowców wtórnych i materiałów, wraz z ich wykorzystaniem w procesie kompostowania, a co za tym idzie ograniczania składowania odpadów w formie nieprzetworzonej.
Właśnie za projekt „Kraków; Gospodarka odpadami stałymi – Etap I”, obejmujący rozbudowę składowiska odpadów komunalnych Barycz poprzez wybudowanie III etapu składowiska, budowę zakładu segregacji Barycz o wydajności 20 tys. ton odpadów rocznie, dostawę kontenerowej kompostowni Barycz wraz z „System bezpośredniej zbiórki odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców – AKCJA WYSTAWKA” kapituła konkursu o EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii przyznała Miejskiemu Przedsiebiorstwu Oczyszczania w Krakowie statuetkę w kategorii „Gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych”. Druga część projektunagrodzonego projektu dotyczyła systemu bezpośredniej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zorganizowanego dla mieszkańców Krakowa. Wystawiają oni odpady wielkogabarytowe na chodnik w określonych dniach miesiąca, na wyznaczonych ulicach pomiędzy godz. 18-20, a samochód MPO zabiera je w godz. 20-22. Wbrew początkowym obawom mieszkańców „Akcja Wystawka” nie przysparza żadnych problemów organizacyjnych, odpady są odbierane sprawnie i wg harmonogramu.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus