Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Związek powiatowo-gminny (...)

1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowelizacje ustaw samorządowych, wprowadzające nową możliwość współpracy jednostek samorządu terytorialnego i faktycznej delegacji zadań przez gminy jednostkom samorządu terytorialnego wyższego szczebla, co do tej pory faktycznie nie było dozwolone. Artykuł 20 pkt 12 Ustawy z 25 czerwca 2015 r. (DzU z 2015 r. poz. 1045) stanowi, że do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono nowe artykuły 72a-72c, zgodnie z którymi w celu wspólnego wykonywania zadań public(...)
»

Programy mieszkaniowe dos(...)

Bazujące na środkach budżetowych instrumenty bezpośrednie mające na celu rozwój mieszkalnictwa były dotychczas ukierunkowane głównie na rozwój budownictwa własnościowego. Wsparcie rynku mieszkań na wynajem było symboliczne. W latach 2010-2016 wsparcie rynku mieszkań na wynajem ograniczało się jedynie do pomocy samorządom gminnym i organizacjom pożytku publicznego w tworzeniu zasobu mieszkań komunalnych, lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domó(...)
»