Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Inwestycje w zgodzie ze ś(...)

W listopadzie 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, określające rodzaje przedsięwzięć, przed realizacją których konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W uzasadnionych przypadkach niezbędne jest także przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Następstwem przyjęcia Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach(...)
»

Odwadnianie olejów silnik(...)

Konieczność usuwania wody z fazy olejowej pojawia się często w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i utylizacją olejów, włączając wydobycie ropy naftowej (odsalanie) i usuwanie wody z produktów gotowych. Oprócz przemysłu petrochemicznego, problem usuwania wody z produktów olejowych występuje także w przemyśle zajmującym się przerobem tłuszczów. Jedną z pierwszych operacji w czasie przetwarzania fazy olejowej jest usuwanie wody. Poza obniżeniem parametrów fizykochemicznyc(...)
»