Wsparcie finansowe dla działań proekologicznych w Warszawie

wydany w Dodatek specjalny – 2004-12
  DRUKUJ
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie od 1999 roku regularnie angażuje się w finansowanie przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska na obszarze administracyjnym stolicy Polski. Ze względu na wysokie potrzeby występujące na terenie miasta Warszawy, związane z nimi wysokie wymagane nakłady finansowe, a także ograniczoność zasobów Funduszu, możliwe było wsparcie jedynie wybranych grup przedsięwzięć, mających szczególne znaczenie dla ochrony środowiska.

WFOŚiGW w Warszawie wspierał przede wszystkim zadania związane z szeroko rozumianą ochroną powietrza. Beneficjentami pomocy Funduszu były głównie instytucje publiczne, takie jak uczelnie wyższe, placówki ochrony zdrowia, Policja i jednostki wojskowe. W okresie 2003-2004 na szczególne wyróżnienie zasługiwała współpraca pomiędzy naszą instytucją a Uniwersytetem Warszawskim. Uczelnia ta uzyskała łącznie ponad 4,3 miliona złotych pomocy finansowej w formie preferencyjnych pożyczek i dotacji, przeznaczonych na realizację takich przedsięwzięć, jak modernizacje węzłów cieplnych czy termomodernizacja budynków dydaktycznych UW. Ze wsparcia naszej instytucji korzystały również m.in. Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kolejnym niezwykle istotnym partnerem dla WFOŚiGW w Warszawie była w tym okresie Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, która uzyskała już łącznie ponad 9 milionów złotych w formie dotacji, także przeznaczonych na termomodernizację budynków koszarowych.
Znaczące środki zostały skierowane przez Fundusz dla warszawskich szpitali, realizujących zadania związane z ocieplaniem budynków i modernizacją gospodarki cieplnej. Z pomocy Funduszu skorzystały między innymi Centrum Onkologii na Ursynowie oraz Centrum Zdrowia Dziecka, które dzięki naszej dotacji mogło dokonać wymiany stolarki okiennej w budynkach szpitalnych. Wsparliśmy również inwestycje realizowane przez Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Warszawie.
Trwają przygotowania do realizacji jednego z największych zadań finansowanych przez WFOŚiGW w Warszawie. Będzie nim inwestycja prowadzona w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Prezydentem Warszawy, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz Prezesem Funduszu - budowa systemu wałów przeciwpowodziowych w rejonie ujścia rzeki Jeziorki.
WFOŚiGW w Warszawie włączył się także we wdrażanie Funduszu Spójności oraz wspieranie projektów środowiskowych w ramach funduszy strukturalnych. Działania te idą w dwóch kierunkach:
  • Po pierwsze, WFOŚiGW wspiera projekty unijne dofinansowując je z własnych środków.
  • Po drugie, WFOŚiGW działa na rzecz alokowania na obszarze województwa mazowieckiego środków Unii Europejskiej - nie mających charakteru regionalnego, zwiększając w ten sposób znacząco strumień środków unijnych dla Regionu.

W końcu 2003 Fundusz rekomendował Ministrowi Środowiska wniosek, który dotyczy III fazy porządkowania gospodarki wodno – ściekowej Miasta Warszawy, który przewiduje realizację działań związanych z rozbudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków Czajka wraz z systemem kolektorów dosyłowych i innych 40 zadań, obejmujący działania za sumę około 1,4 miliarda zł. Będzie to największy projekt realizowany z Funduszu Spójności. Obecnie przygotowanie dokumentacji wniosku jest na ukończeniu i następnym zadaniem, który stoi przed WFOŚiGW będzie weryfikacja i akceptacja tego wniosku i rekomendowanie go NFOŚiGW oraz Ministrowi celem przesłania do Brukseli. W początkowej fazie przygotowania znajduje się wniosek: Rozwiązanie problemów gospodarki odpadowej w Warszawie. Liczymy, że te dwa projekty przyczynią się do rozwiązania najważniejszych problemów środowiskowych miasta. Trwają też przygotowania do realizacji kilkunastu dużych projektów wodno - kanalizacyjnych na obszarze otaczających Warszawę miejscowości. Oczywiście możliwe jest zgłaszanie dalszych nowych projektów dla Funduszu Spójności.
WFOŚiGW w Warszawie będzie kontynuował współpracę z instytucjami z obszaru Warszawy, w sposób szczególny wspierając te podmioty, które starają się o środki pomocowe z Unii Europejskiej. Jesteśmy otwarci na wszelkie ciekawe inicjatywy, dotyczące nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także te, które dotyczą edukacji ekologicznej czy ochrony przyrody. Z naszej pomocy mogą korzystać nie tylko instytucje publiczne, ale także podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe non-profit.

Informacja WFOŚiGW w Warszawie

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus