Najnowsze artykuły

Edukacja dla świadomości

Świadomość społeczną związaną z szeroko pojętą ochroną środowiska należy budować nie tylko wśród najmłodszych. Po pieniądze na te działania z zakresu edukacji ekologicznej można zwrócić się także do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym z celów horyzontalnych, określonych w Strategii Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2017-2020, jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obok p(...)
»

Różne formy finansowania (...)

Nie tylko unijne dotacje, ale też pieniądze pochodzące ze środków krajowych mogą wspierać inwestycje i zadania prośrodowiskowe realizowane przez gminy, związki międzygminne, podmioty wykonujące zadania samorządów oraz przedsiębiorców. Część naborów już trwa, kolejne rozpoczną się niebawem. Środki dysponowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają szansę zniwelować szkody wyrządzone przez klęski żywiołowe czy wesprzeć gospodarkę odpad(...)
»

Nowe konkursy na infrastr(...)

Będą kolejne środki na poprawę jakości środowiska miejskiego, na gospodarowanie wodami opadowymi w miastach i odpadami komunalnymi czy na niską emisję. Do połowy 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza ogłosić kolejne nabory do konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do 30 marca przedsiębiorcy (duże przedsiębiorstwa) lub/i podmioty będące dostawcami usług energetycznych, działające na rzecz dużych p(...)
»

Bardziej zielone miasta z(...)

Wsparcie dla zanieczyszczonych i zdegradowanych terenów, rozwój zieleni w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych, promowanie systemów regeneracji i wymiany powietrza – to część zadań, na które samorządy mogą starać się o dofinansowanie na poprawę jakości życia w miastach za pośrednictwem NFOŚiGW. W marcu rozpocznie się kolejny nabór. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucja wdrażająca (IW) drugiej osi priorytetowej Programu O(...)
»

Miliardy na miejskie oczy(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki finansowej w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych państw i instytucji zagranicznych. Realizacja działań i poddziałań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020), dla których Fundusz jest Instytucją Wdrażającą, to równocześnie ważny cel okr(...)
»

Ochrona klimatu i przyrod(...)

Promocja nowych rozwiązań wspomagających środowisko i klimat to działania współfinansowane przez Program LIFE – jedyny unijny instrument wspierający wyłącznie projekty z zakresu ochrony środowiska. Dokładnie 12 lutego br. Komisja Europejska zatwierdziła Wieloletni Program Prac LIFE na lata 2018-2020, a co za tym idzie – również jego budżet. Dla poddziałań na rzecz środowiska wyniesie on 1,24 mld euro. Na poprawę klimatu przewidziano ponad 413 mln euro. (...)
»

Inwestycje ekologiczne z (...)

Gospodarka odpadami, wodno-ściekowa i niskoemisyjna, ochrona przeciwpowodziowa, zwiększenie wykorzystania OZE, efektywność energetyczna, niskoemisyjny transport i rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Dla siedmiu z ośmiu tych obszarów w ramach regionalnych programów operacyjnych dysponowane są większe środki niż w poprzedniej perspektywie. Tylko na gospodarkę wodno-ściekową Unia Europejska przyznała Polsce mniej pieniędzy alokowanych w ramach regionalnych prog(...)
»

Od Redaktora

W latach  2014-2020 do Polski trafi 82,5 mld euro unijnych pieniędzy. Pozostajemy największym beneficjentem Wspólnoty, która ogromny nacisk kładzie także na ochronę środowiska. Ma zostać na nią przeznaczone około 1/3 przyznanych nam środków. Otrzymamy je głównie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który zakłada m.in. zmniejszenie emisyjności polskiej gospodarki, adaptację do zmian klimatu, rozwój infrastruktury transportu kolejowe(...)
»

Polecane artykuły

Outsourcing środowiskowy (...)

  Jeżeli firma wyczerpała dotychczasowe możliwości rozwoju, a konkurencja depcze jej po piętach, konieczne jest zastosowanie nowych rozwiązań. Może nim być np. zmiana sposobu zarządzania poprzez skupienie się na tym, co najważniejsze i zlecanie pozostałych zadań, czyli tzw. outsourcing.   Jeden z obszarów stosowania rozwiązań outsourcingowych to ochrona środowiska. Prawo ochrony środowiska jest ciągle aktualizowa(...)
»

Przedłużenie czasu obowią(...)

Przepisy umożliwiające przedłużanie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zostały wprowadzone do Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nowelizacją uchwaloną 22 kwietnia 2005 r. Przedmiotowe regulacje obowiązują zatem od ponad roku i wciąż budzą wiele kontrowersji i pytań. Pomijając możliwość zupełnie instrumentalnego wykorzystywania analizowanej instytucji w celach politycznych (praktyka ostatnich miesięcy wskazuje, iż ok(...)
»