Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

PolSEFF dla energooszczęd(...)

Przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych mogą uzyskać wsparcie z Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF). Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przeznaczył na ten cel 150 mln euro. Celem Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce jest zwiększenie efektywności zużycia energii i konkurencyjności m(...)
»

Ocena wrażliwości strefy (...)

Zmiany klimatu stały się faktem, potwierdzonym przez wiele uznanych ośrodków badawczych. Analiza skutków zmian klimatu jest w centrum uwagi nie tylko naukowców, ale również gremiów zarządzających gospodarką oraz polityków – ze względu na ogromny wpływ wszystkich składowych klimatu na różne sektory życia i gospodarki. Szczególną uwagą należy objąć gęsto zaludnione tereny zagrożone powodzią, tereny wysoko zurbanizowane, ale także obszary przybrzeżne. W tym ostatnim wy(...)
»