Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

KPOŚK realizacja zobowiąz(...)

Głównym celem polityki wodnej Unii Europejskiej jest osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku. Osiągnięcie tego celu wiąże się z realizacją zadań określonych w kilkunastu dyrektywach szczegółowych w obszarze Jakość wód, do których przestrzegania Polska zobowiązała się przystępując do Wspólnoty Europejskiej. Jedną z głównych dyrektyw w tym zakresie, jest dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych1 (zwana potocznie &#82(...)
»

Wdrożenie dyrektywy o cha(...)

Przykład świadectwa energetycznego Jest wiele pośrednich i bezpośrednich przyczyn wprowadzenia dyrektywy 2002/91/WE, z których najważniejsze to przeciwdziałanie zmianom klimatu i dążenie do samowystarczalności energetycznej Europy. Wyniki licznych badań i obserwacje wskazują na możliwość uzyskania znacznych oszczędności energetycznych w sektorze komunalno-bytowym, większych i łatwiej osiągalnych niż w innych działach gospodarki. Szacuje się, że dziesięć milionów kotłów g(...)
»