Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Oczyszczanie ścieków opad(...)

Odprowadzanie wód opadowych z obszarów zurbanizowanych stanowi coraz bardziej aktualny problem, związany m.in. z coraz szybszym i często niekontrolowanym rozwojem obszarów miejskich, a także z brakiem urządzeń retencyjnych, współdziałających z siecią kanalizacyjną. Efektem jest zwiększenie częstotliwości zjawisk podtapiania obszarów miejskich w czasie intensywnych opadów. Przeciążenie hydrauliczne sieci kanalizacyjnych to jednak (...)
»

Obowiązki sprawozdawcze(...)

Artykuł 9n Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. poz. 391 – u.c.p.g.) dotyczy sprawozdawczości. Zakłada on, że każdy podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Wzór sprawozdania określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystoś(...)
»