Kampania Stop Smog

wydany w Czysta Energia – 2017-11
  DRUKUJ

Stop Smog to ogólnopolska kampania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście troski o czyste powietrze.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom Polski potrzeby dbania o czyste powietrze i walki z niską emisją, a także podniesienie ogólnej wiedzy i troski o środowisko naturalne.

Głównym przekazem jest przedstawienie piękna polskiego środowiska i jego naturalnej więzi z ludźmi i cywilizacją oraz uświadomienie zagrożeń związanych z niewłaściwymi zachowaniami, takimi jak spalanie surowców wtórnych i odpadów w przydomowych paleniskach, które skutkuje emisją toksycznych zanieczyszczeń, np. SO2 i tlenków azotu, a także pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości dla ludzi i środowiska spalania w domowych kotłach węgla kiepskiej jakości albo odpadów, takich jak plastikowe butelki i opakowania po żywności, zużyte obuwie, a zdarza się też, że w piecach lądują zużyte opony. Takie wyroby zawierają w sobie wiele szkodliwych substancji, które podczas spalania wydzielają się do powietrza, którym wszyscy oddychamy. Zdecydowana większość Polaków robi to nieświadomie, patrząc tylko na to, że odpady mają często wartość energetyczną, nie zastanawiając się jednak nad negatywnymi skutkami swojej działalności.

Kampania ma uzmysłowić społeczeństwu, jakie negatywne konsekwencje dla zdrowia mają takie nieodpowiednie zachowania. Smog oznacza bowiem pogorszenie warunków życia, zwłaszcza w miastach, ale nie tylko. Niska emisja przyczynia się też do tego, że szkodliwe pyły i gazy dostają się do wody i gleby, a potem – przez warzywa, owoce i zboża – trafiają do produktów spożywczych i organizmu człowieka.

Oczywiście, część nieodpowiedzialnych zachowań ludzi jest ich celowym działaniem. Tych trudniej będzie przekonać do podejmowania kroków służących ochronie powietrza, ale z pewnością wiele osób uda się nakłonić do zmiany zachowań. Przykłady innych społecznych kampanii w zakresie ochrony środowiska, które przyniosły dobre rezultaty, pokazują, że również akcja Stop Smog ma bardzo duże szanse powodzenia.


Mamy problem z zanieczyszczonym powietrzem, ale na pewno jakość powietrza w ostatnich latach znacznie się poprawiła, zwłaszcza dzięki inwestycjom proekologicznym w przemyśle. Przykładem może być Warszawa, gdzie z dużych ciepłowni i elektrociepłowni zarządzanych przez PGNiG Termika pochodzi tylko 3% wszystkich zanieczyszczeń powietrza. W Polsce największym problemem jest niska emisja, pochodząca z domowych kotłów grzewczych i ze środków transportu.

dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego


W Polsce z ciepła systemowego, czyli wytwarzanego poza miejscem zużycia i dostarczanego do gospodarstw domowych rurociągami, korzysta ponad 15 mln osób. Jego zaletą jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i zapobieganie smogowi. Głównym źródłem smogu nie jest bowiem przemysł, lecz transport drogowy oraz piece i kotły w gospodarstwach domowych, spalające złej jakości paliwo. Spalanie takich paliw w przestarzałych piecach jest tanie dla gospodarstw domowych, lecz niezwykle kosztowne z perspektywy społecznej.

Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA


 

Projekt realizowany przez:

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. IOŚ-PIB jest jednostką naukową nadzorowaną przez ministra środowiska, prowadzącą badania i prace badawczo-rozwojowe na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do jego skutków oraz racjonalnego korzystania ze środowiska i jego zasobów.

www.ios.gov.pl

Green Business Norway – organizacja skandynawska, która inicjuje i prowadzi międzynarodowe przedsięwzięcia na rzecz odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, zrównoważonego gospodarowania odpadami, recyklingu, zaawansowanej gospodarki wodnej i ścieków oraz monitorowania środowiska.

www.greenbusiness.no

Materiał powstał we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym. Program finansowany ze środków mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PLO4.

www.srodowiskozyciem.pl

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus