Wszystkie artykuły w kategorii: "Odsiarczanie spalin"

Polecane artykuły:

Efekt ekologiczny biogazo(...)

Elektrownie biogazowe stanowią w Polsce i na świecie coraz bardziej popularne źródło energii odnawialnej. Obok instalacji funkcjonujących przy oczyszczalniach ścieków oraz składowiskach odpadów jednym z typów elektrowni biogazowych są biogazownie rolnicze. W dziedzinie systemów biogazowych przodują Niemcy. Gwałtowny wzrost liczby instalacji nastąpił tam w latach 90. XX w., choć pierwsze duże scentralizowane biogazownie zbudowano tam ((...)
»

Ochrona powietrza. Część (...)

Chcąc poprawić jakość powietrza, należy wprowadzić wartości, do których będziemy się odwoływać. Takie parametry nazywamy standardami jakości środowiska. Zgodnie z art. 83 ustawy Prawo ochrony środowiska (DzU z 2018 r. poz. 799, z późn. zm., dalej P.o.ś.), określając standardy jakości środowiska, należy się kierować skalą występowania i rodzajem oddziaływania substancji lub energii na środowisko. Mogą być one zróżnicowane w zależności od rodzaju obszaru. Wyraża się je jako poziomy substancji l(...)
»