Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Praktyczne aspekty stosow(...)

Rozbieżności pomiędzy sumarycznym zużyciem wskazywanym przez wodomierz domowy (główny) a wielkością zużycia zmierzonego przez wodomierze mieszkaniowe nadal są dużym problemem. Z tego względu ważny jest prawidłowy dobór tych urządzeń. Oceny rzeczywistej wielkości wody, jej strat i marnotrawstwa w odniesieniu do przeszłości są kontrowersyjne i nie mogą być jednoznaczne. Z tego względu niektóre wnioski dotyczące mierzenia ilości pobieranej wody mog(...)
»

Jakość wody a zmiany w pr(...)

W obecnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r.1 funkcjonuje wiele zapisów wymagających doprecyzowania – po pierwsze ze względu na kontrowersje, jakie wzbudza w środowisku wodociągowym, którego dotyczy w sposób bezpośredni, a po drugie z uwagi na brak spójności z dyrektywą 98/83/WE2. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt rozporządzenia z 25 sierpnia 2006 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej d(...)
»