Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpadowa gleba(...)

Produkty ropopochodne stanowią mieszaninę związków, głównie węglowodorów, o zróżnicowanych właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych. Zanieczyszczenie gruntów produktami ropopochodnymi wpływa niekorzystnie na produkcję roślinną, a także stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Do szczególnie niebezpiecznych składników produktów naftowych należą związki aromatyczne, w tym głównie wielopierścien(...)
»

Wykorzystanie masy poferm(...)

W świetle aktualnych przepisów masę pofermentacyjną możemy uznać za produkt podlegający obrotowi handlowemu, np. jako nawóz. Masa pofermentacyjna z biogazowni była do niedawna jednoznacznie klasyfikowana jako odpad, a jej rolnicze wykorzystanie następwało w oparciu o wytyczne sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie odzysku R10 (DzU z 2011 r. nr 86, poz. 476). Nowelizacja Ustawy o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) w art. 2 pkt (...)
»