Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wodór – nośnik bioe(...)

Nowoczesne technologie gazyfikacji (pirolitycznej) Biomasa może podlegać konwersji termochemicznej wskutek zintegrowanego lub indywidualnego, sekwencyjnego udziału następujących procesów (wszystkich lub wybranych): rozkładu pirolitycznego (teoretycznie bez obecności powietrza lub innych czynników utleniających) biomasy na frakcję stałą, ciekłą i gazową, zgazowania (np. z parą wodną, powietrzem, mieszaniną: para wodna – tlen, powietrze wzbogacone w tlen) stałych i ciekłych produ(...)
»

Uwagi do założeń programu(...)

W ostatnim czasie możemy zauważyć znaczny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, w tym wykorzystaniem energii słońca. Wynika to z rosnących cen energii oraz z pojawienia się możliwości uzyskania dotacji na budowę słonecznych instalacji grzewczych. Za bardzo pozytywną należy uznać propozycję uruchomienia przez NFOŚiGW „Programu dla przedsięwzięć w zakresie OZE i obiektów wysoko sprawnej kogeneracji” o zasięgu ogólnokrajowym i wsp(...)
»