Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aplikacje mobilne w ochro(...)

Rozwój techniki w sferze komunikacji wyznacza nowe granice ludzkich możliwości. Nowe technologie w szeroko rozumianej łączności stają się katalizatorem różnorodnych rozwiązań. Telefon, telewizja oraz Internet są dostępne w ramach jednego systemu. Zwiększa się ilość urządzeń przenośnych, wśród których znajdują się m.in. smartfony i tablety. Smartfony Na podstawie raportu „Marketing mobilny w Polsce” można uwzględnić dwie definicje(...)
»

Warunki odprowadzania ści(...)

Sposób i miejsce mierzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni przydomowej są dość precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DzU nr 168, poz. 1763). Dokument pozostawia jednak pewne wątpliwości. Stężenia zanieczyszczeń Zgodnie z § 11 ust. 4 tego rozporządzenia, ściek(...)
»