Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Ochrona klimatu a LULUCF (...)

W ostatnim czasie odnotowuje się coraz więcej sygnałów legislacyjnych na szczeblu prawa Unii Europejskiej oraz w obszarze negocjacji międzynarodowych w ramach UNFCCC. Świadczy to o zamiarze objęcia sektorów rolnictwa i leśnictwa konkretnymi zobowiązaniami z zakresu ochrony klimatu. Chociaż sektor LULUCF (ang. Land Use, Land Use Change and Forestry, działalności związane z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów oraz leśnictwem) ni(...)
»

OZE i efektywność energet(...)

Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przewidziane na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r., wyznacza przyjęta strategia. W katalogu działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, w tym zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, a także poprawy jakości powietrza, jako jedne z najważniejszych kierunków określono wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz efektywność energetyczną. Działania zmie(...)
»