Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Handel emisjami w nowej o(...)

Trwają prace nad nową ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, która dotyczyć będzie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020.   Jest ona związana zkoniecznością pełnej transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu upra(...)
»

Kontrowersyjne przyłącza(...)

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił 31 stycznia 2012 r. do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do doprecyzowania zawartych w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej zwanej „ustawą”) definicji „przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego”. Według RPO zmiana ustawy może prowadzić do nałożenia obowiązku b(...)
»