Wszystkie artykuły w kategorii: "Półka z książkami"

Polecane artykuły:

Zasada jawności(...)

Jedną z trzech zasad, na których opiera się Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), jest zasada jawności. Artykuł 8 P.z.p. stanowi, że postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Praktyka jednak pokazuje, że czasem zamawiający rażąco naruszają tę zasadę. Częstym naruszeniem zasady jawności jest odwlekanie w czasie czynności udostępnienia informacji dotyczących postępowania. Procedura postępowania o udzielenie zamówienia (...)
»

Pięć kroków do polskiej e(...)

Rewolucja pod sztandarem elektromo­bilności powoli dociera do Polski. Rozwój transportu elektrycznego wymaga skoordynowania wielu aspektów – od polityki, przez system ładowania aut, aż po wytwarzanie i dystrybucję energii. Korzyści wynikające z pogodzenia wskazanych czynników pozytywnie wpłyną na klimat wskutek zmniejsze­nia poziomu zanieczyszczeń i hałasu, co przyczyni się do poprawy zdrowia i jakości życia ludzi w miastach. Istotną zaletą będzie też ograniczenie (...)
»