Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Eksport e-odpadów (...)

  Unia Europejska jest zaniepokojona nielegalnym eksportem e-odpadów do krajów nienależących do OECD. Chodzi zwłaszcza o ich napływ do krajów rozwijających się, gdyż materiał ten nie jest traktowany w sposób zgodny z ochroną środowiska. Była to jedna z najważniejszych kwestii omawianych podczas 10. Międzynarodowego Kongresu Recyklingu Elektroniki (IERC 2011). Odbył się on w dniach 19-21 stycznia br. w Salzburgu w Austrii. Obecnie Unia Europejska bada(...)
»

Granice samodzielności pr(...)

Kontynuując rozważania zainicjowane w poprzednim numerze, trzeba przypomnieć, że fundamentalną funkcją komunalnych jednostek organizacyjnych jest wykonywanie obowiązków (własnych i zleconych), spoczywających na macierzystej jednostce samorządu terytorialnego. Co oczywiste, w przypadku przedsiębiorstw wod-kan chodzi o zadanie wskazane w art. 3 ust. 1 tzw. ustawy branżowej (dalej: u.z.z.w.), czyli o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jednoc(...)
»