Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Wyposażenie stacji demont(...)

W latach 70. na całym świecie podjęto próby odzyskiwania z odpadów jednorodnych frakcji, stosując recykling. Ówczesna koncepcja takiego zakładu odzysku wymagała nadzwyczajnych nakładów technicznych i finansowych. Zapożyczając poszczególne urządzenia z różnych technik, próbowano je zaadaptować do mechanicznej przeróbki heterogenicznego materiału, jakim są odpady komunalne. Po d(...)
»

Zrównoważone gospodarowan(...)

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880) określa, że przestrzenne formy ochrony obejmują parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Stanowią one układ przestrzenny, wzajemnie się uzupełniają i łączą korytarzami ekologicznymi. Zróżnicowanie jakościowe obszarów objętych ochroną jest wynikiem różnych celów ochronnych i pełnionych przez nie funkcji. Na koniec 2003 r. udział przestrzennych form ochrony przyrod(...)
»